logo snr 1

Cผู้บริหาร ๑๙๐๗๑๘ 0002 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Cผู้บริหาร ๑๙๐๗๑๘ 0001นายมงคล  อินทรโชติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

Cผู้บริหาร ๑๙๐๗๑๘ 0003นางสาวอัมพร  วิชัยศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

Cผู้บริหาร ๑๙๐๗๑๘ 0004นางสาวมนทิรา  เดชชนะขจรสุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

Cผู้บริหาร ๑๙๐๗๑๘ 0005นางพิรานันท์  ศรีประเสริฐ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

   

ข้อมูลเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 | Update 18-07-2019