ผลการแข่งขันโต้คารมอุดมธรรม
ศึกษานารีได้ที่๒ พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท

หน่วยงาน - มหามกุฏราชวิทยาลัย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แข่งขัน
น.ส.สิริกร ศรีซุย
น.ส.วรรณพร บุญทอง
น.ส.ยศวดี นาคสุข
น.ส.กมลวรรณ ตลึงจิต

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางอุไร อรุณฉาย
นางสาวภัทราภรณ์ ทองดี
นายวรัญญู โพธิ์คีรี

12 02 2562 01

12 02 2562 02