โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระกับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ได้รับรางวัลชมเชย
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1.ด.ญ.รัฐนันท์ สินสมบูรณ์ทอง ชั้น ม.2/6
2.ด.ญ.มุกมณี อริยนพรัตน์ ชั้น ม.2/1
3.ด.ญ.ชลิดา ประเสริฐผาติกุล ชั้น ม.3/12
ครูผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมนักเรียน
นายพิชชากร สิงหนิยม

21 11 2561 01

21 11 2561 02