การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 20 สิงหาคม 2560


ห้องเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้น ม.6/9
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้น ม.6/1
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้น ม.6/10
4. รางวัลชมเชย ระดับชั้น ม.6/12

02 08 2560 01

02 08 2560 02

02 08 2560 03

02 08 2560 04

02 08 2560 05

02 08 2560 06