กิจกรรมงานวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
ณ สนามอนุสรณ์ 100 ปี และห้องประชุมเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี

08 08 2561 01

08 08 2561 02

08 08 2561 03.08 08 2561 04

08 08 2561 05

08 08 2561 06

08 08 2561 07

08 08 2561 08

08 08 2561 09

08 08 2561 10