การประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เขตธนบุรี

ครูวันเพ็ญ จันทนคีรี ได้เข้าประชุม ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตธนบุรี โดยมีผู้อำนวยการเขตธนบุรี เป็นประธานการประชุม

หัวข้อการประชุม
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เขตธนบุรี
2. การดำเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตธนบุรี
2.1 โรงอาหาร มีเกณฑ์มาตรฐาน 30 ข้อ
2.2 แผงค้า มีมาตรฐาน 19 ข้อ
3. ผลการตรวจประเมินการสุขาภิบาลในโรงเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตามแบบฟอร์มของกองสุขาภิบาลอาหาร
4. การจัดอบรมผู้สัมผัสอาหาร หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

23 01 2562 01

23 01 2562 02

23 01 2562 03

23 01 2562 04

23 01 2562 05

23 01 2562 06

23 01 2562 07