การประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์นานาชาติ ที่ประเทศอินเดียนักเรียนไทยยังได้รับรางวัลพิเศษ Special Awards

จำนวน 5 รางวัลอีกด้วย ได้แก่ ผลงาน "เครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย"

โดย น.ส.กานต์พิชชา อัศววินิจกุลชัย และน.ส.ณัฐกุล เตชะพิพัฒน์ชัย ชั้น ม 6/3

91

 

92

93