ผู้อำนวยการขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ รับมอบโล่เกียรติยศ มอบเงินรางวัล และให้โอวาทแก่ นักเรียนที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน

จากการแข่งขันทักษะภาษา ญี่ปุ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

81

82

83

 

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ
นางสาวกาญจนา อัศวเหล่าวรพงศ์ ชั้น ม.5/12
รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่เกียรติยศ เงินรางวัล 5,000 บาท

การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ
นางสาวธัญกร คำจันทร์ใจ ชั้น ม.4/14
รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ
เงินรางวัล 2,000 บาท

ครูผู้ฝึกซ้ัอม ครูอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล