ค่ายภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 18
จัดโดย สพม.1 ศูนย์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ครูผู้เป็นวิทยากร 2 คน คือ
ครูบุศรินทร์ หงษ์ทอง และครูศุทธินี เพ็ชร์งาม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 8 คน

 

21

22

23