ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น สพม. เขต1 ได้จัดค่ายภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ 1-2 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนวัดราชโอรส

1 5

1 6

1 7

 

โดยครูอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรค่าย และนำนักเรียน ชั้น ม.4/14 จำนวน 5 คน
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย