ครูแนะแนวเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ครูแนะแนวกับการเตรียมนักเรียนวางเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ"

 

41

42

43
จัดโดยศูนย์แนะแนวกรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา