00
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2561
ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

31

32

33

เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 เข้ารับการอบรม จำนวน 8 คน คือ
1.เด็กหญิงธนิดา ภูกิจจีรภรณ์ ม.2/1
2.เด็กหญิงปราณปริยา หอมหวล ม.2/6
3.เด็กหญิงกัญญาณัฐ เพ่งจินดา ม.2/7
4.เด็กหญิงชญานิษฐ์ จิรบรรเจิด ม.2/8
5.เด็กหญิงสิริพร ศรีอุดร ม.2/10
6.เด็กหญิงนภสร โกศล ม.2/10
7.เด็กหญิงศศิธร สริมา ม.2/11
8.เด็กหญิงชญาภา พุทธพรหม ม.2/12

ครูผู้ควบคุมเนตรนารี
ครูทศพร ภูผาศรี

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773