00
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ครูกานต์รวี ช่วยหนู เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ

กลุ่มบูรณาการสาระ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่

ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

1

2

 

ครูปรียาภรณ์ ฉิมปีกลาง เข้ารับร่วมโครงการเทคนิคการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ณ ชั้น6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการ อาคาร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม
1.ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนองาน
2.เทคนิคการทำ Power Point ให้เหมาะสมกับเนื้อหา
3. ประโยคที่ใช้ในการสำเสนองานอย่างน่าสนใจ

3

 

ครูกัลย์ชลากรณ์ มหาพัฒนไทย, ครูพนิดา สมัยคมสัน และครูศิริพร พรประทาน
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญ

ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมกับบริษัทเขียวยั่งยืน ณ โรงแรมรอยอลซิตี้โอเต็ล

ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561

ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม
1.ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นในศตวรรษที่21

อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเพิ่มสูงขึ้น
2.ผลที่เกิดจากการการจัดการเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร สื่อ และแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษที่สามารถพัฒนาทักษะสัมพันธ์ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3.ผลที่เกิดกับผู้เรียน นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นักเียนได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning
4.ผลที่เกิดกับสถานศึกษา โรงเรียนมีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21

4

 

ครูวันเพ็ญ จันทนคีรี, ครูธรรมสรณ์ กิตติธนสมบัติ, ครูกานต์รวี ช่วยหนู และครูวิชชญะเศรษฐ์ เกษมศักกรินท

เข้าฝึกอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle จัดโดยโรงเรียนศึกษานารี 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 325 โรงเรียนศึกษานารี

วันที่ 5 สิงหาคม 2561

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม
1.เข้าใจรูปแบบการสร้างสื่อการเรียนการสอนและแบบทดสอบ ออนไลน์
2.เรียนรู้การสร้างสื่อออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle อย่างเป้นระบบ
3.สามารถสร้างสื่อสำหรับการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Moodle ได้จากขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนจริง

 

6

7

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773