พระอาจารย์วีรชาติ  มเหสกโข ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ มาเทศนา อบรมให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการประชุมระดับ

เกี่ยวกับยาเสพติดและความกตัญญูในวันแม่  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2561

21

22

23

cats

 ดูเพิ่มเติม -->>>>>> Youtube Link