ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเพ็ญมณี เอนกธรรมกุล และนางสาวพรรณพัชร  คีรีเดช

ได้รับรางวัลเยาชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

6 1

6 2