น.ส.อาทิตยาธรณ์ พลสูนย์ น.ส.ปรินทร์ อ่องแก้วและ น.ส.อภิดา ไร่ขาว

ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันโต้คารมอุดมธรรมพร้อมเงินรางวัล 15000 บาท

จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561

1

2

4

ฝึกซ้อมโดย ครูอุไร อรุณฉาย ครูวรัญญู โพธิ์คีรี และครูภัทราภรณ์ ทองดี 

#กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย