foto1
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

snr logo11

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศึกษานารี
    ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
  bullet 02 นางประจวบ   ชำนิประศาสน์ ประธานคณะกรรมการ
  bullet 02 นายเกียรติศักดิ์ ชุติพันธุ์เจริญ กรรมการ
  bullet 02 นายโสภณ  ปิ่นทอง กรรมการ
  bullet 02 นายตนุชธ์ โกมารกุล ณ นคร กรรมการ
  bullet 02 นางสาวจุฑามาศ วิรุฬห์ธานี กรรมการ
  bullet 02 นางศรีนวล พัฒโนดม กรรมการ
  bullet 02 พระเทพรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม วรวิหาร กรรมการ
  bullet 02 พระราชรัตนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร กรรมการ
  bullet 02 ผศ.อารีย์ วชิรวราการ กรรมการ
  bullet 02 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว กรรมการ
  bullet 02 นางสิริยุพา ศกุนตะเสฐียร กรรมการ
  bullet 02 นายเลิศศักดิ์ เหมยากร กรรมการ
  bullet 02 นายธนิต ทองธัญญะ กรรมการ
  bullet 02 นางกัณณิกา กาญจนะโยธิน กรรมการ
  bullet 02 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ กรรมการและเลขานุการ

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773