งานเปิดโลกพหุปัญญา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันทักษะ "Show Shine Challenge"
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562

การแข่งขันตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
ผู้เข้าแข่งขัน
ทีมที่ 1 1.นางสาวฌัชฌา สรนันท์ ชั้น ม.6/10
2. นางสาวณัฐณิชา แก้วนิมิตร ชั้น ม. 6/10
ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร

ทีมที่ 2 1. นางสาววารุณี เจริญสุข ชั้น ม.5/11
2. นางสาวกุลสินี ลาภทวีโชค ชั้น ม.5/11
ผลการแข่งขัน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ครูผู้ดูแล ครูวุฒิพงษ์ ประพันธมิตร

10 01 2562 02

10 01 2562 03

10 01 2562 04