โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย ครั้งที่ 2 Russian Language & Culture Camp

วันที่ 13-15 กันยายน 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

31

32

 

33