foto1
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

การแข่งขันภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561

1.การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ทีมละ 2 คน)
ทีมที่ 1
ผู้เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มงคลลาภ
เด็กหญิงชลลดา ครองศรีสำรวม ชั้น ม.3/8
ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญทอง
ทีมที่ 1
ผู้เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงชญานิศา พงศกรนฤวงษ์
เด็กหญิงกานต์พิชชา วิบูลมงคลชัย ชั้น ม.3/8
ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญเงิน

2. การแข่งขันเขียนคำ ประโยค บทความสั้นๆ ตามคำบอก "Dictee" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้เข้าแข่งขัน
นางสาวชนิภรณ์ พงษ์ลา
นางสาวกมลทิพย์ อนันทรังสรรค์ ชั้น ม.4/12 ผลการแข่งขัน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้เข้าแข่งขัน
นางสาวตวงทอง ชูกระโทก
นางสาวกฤตพร แซ่ปึง ชั้น ม.5/10 ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญทอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เข้าแข่งขัน
นางสาวพัชรวรรณ ห่ำเจริญ
นางสาวธันยพร แสนสุขโชคเจริญ ชั้น ม.6/9 ผลการแข่งขัน ได้เข้าร่วมกิจกรรม

3.การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส (ทีมละ 5 คน) ผู้เข้าแข่งขัน
1.นางสาวสิริกร ศรีชุย
2.นางสาวณภัทร ทิพย์อำพล
3.นางสาวพรชนก อ่อนช้อย
4.นางสาวกัลยากร เลิศสำราญพินิจ
5. นางสาวลัลน์ลลิตา ชั้น ม. 5/10 ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญทอง

4. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ (ทีมละ 2 คน) ผู้เข้าแข่งขัน
นางสาวอรจิรา แก้วเจริญ
นางสาวอดิภา ไร่ขาว ชั้น ม.6/9 ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญทองแดง

5. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส (ทีมละ 2 คน) ผู้เข้าแข่งขัน
นางสาวกรนันท์ เกษร
นางสาวไอรดา ไชประเสริฐ ชั้น ม.6/9 ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญเงิน

6. การแข่งขันวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทีมละ 2 คน) ผู้เข้าแข่งขัน
นางสาวณุตตรา พูลอำไภย์
นางสาวฉวีวรรณ ลือนามคีรีเขต ชั้น ม.5/10 ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญเงิน

 

31

32

33

 

การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee)
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.35 - 15.30 น. ห้อง 242

41

42

43

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773