คุณช่อลัดดา วิมลวิทยา นักศึกษาปริญญาเอก ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น Tsukuba University
ขอสัมภาษณ์ ครูอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล เกี่ยวกับการสอนและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรคันจิ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561  ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศึกษานารี

1