กิจกรรม Language Day ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

31

32

33

 

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ครูถนอมนวล ไชยรัตน์
ครูศิริพร พรประทาน
ครูปรียาภรณ์ ฉิมปีกลาง
Mr. Andrew O'Dowd