ครูวิชชญะเศรษฐ์ เกษมศักกริน เข้ารับการอบรมหลักสูตรสมรรถนะครูสร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้สู่
Thailand 4.0 ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC

สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พ.ว.
บริษัทพัฒนาวิชาการ (พ.ว.) จำกัด

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

21

22

23