กิจกรรมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech) ม.ต้น และ ม.ปลาย (เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 242

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงวรัทย์ฤดี นิตทิม ชั้น ม.1/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
เด็กหญิงภัคจิรา ตันติสำเร็จกิจ ชั้น ม.2/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
เด็กหญิงสลิตตา จันทรบุตร ชั้น ม.2/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 242

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวพิชชาพร วุฒิยางกูร ชั้น ม.6/9
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
นางสาวอนุธิดา แซ่ตั้ง ชั้น ม.4/12
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
นางสาวอัยน่าห์ เซ็นติยะนนท์ ชั้น ม.5/1

คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1.ครูกัลย์ชลากรณ์ มหาพัฒนไทย
2.ครูพนิดา สมัยคมสัน
3.Ms. Vanessa Austen Corey
4. Ms. Jade Suttie
5.Ms. Mary Rui

1

1 2

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(คัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียน)

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
ห้อง 246

1 3

1 4